John B. Design
501 Hahaione Street
Phone: (808) 348-2497